Ga naar de inhoud

Collectemunten

Door collectemunten te gebruiken, is je gift voor de collecte fiscaal aftrekbaar. Er zijn drie type collectemunten beschikbaar die je als volgt kunt bestellen:
50 x € 0,75 = € 37,50 (blauwe munten)
30 x € 1,25 = € 37,50 (rode munten)
30 x € 2,50 = € 75,00 (groene munten)

Collectemunten kun je bestellen door het juiste bedrag over te maken aan:
NL25 INGB 0006 2170 76
t.n.v. Geref. Kerk vrijgemaakt rek. collectemunten

Bij de omschrijving vermeldt je het aantal zakjes blauw, rood en/of groen dat je bestelt. Wanneer bij de omschrijving niets staat vermeld dan ontvang je zakjes met munten van € 0,75 (blauwe munten).

Als je in het begin van de week betaalt dan kun je, normaal gesproken, de munten de zondag erna ophalen bij de diakenen in de kerkenraadskamer. De munten worden in zakjes met een vaste hoeveelheid verpakt. Het verpakkingsmateriaal kunt je desgewenst inleveren bij de kerkenraadskamer zodat dit hergebruikt kan worden.