Ga naar de inhoud

Gebed bij ziekte I

Rechtvaardige God, barmhartige Vader, U hebt alle macht in hemel en op aarde. Zonder uw wil gebeurt er niets. Ook dood en leven zijn in uw hand.

Wij zijn niet waard uw naam aan te roepen en wij kunnen niet op uw verhoring hopen, als U ons aanziet in onze zonden. Daarom bidden wij U, zie ons aan in Christus, die al onze zonden op Zich genomen heeft.

Wij belijden dat wij uit onszelf onbekwaam zijn om ook maar iets goeds te doen. Daarom hebben wij uw beproevingen en tucht ook ten volle verdiend. Maar U hebt ons kinderen genoemd en U bent onze Vader. Wij hebben geen andere toevlucht, dan alleen U, Here. Bewijs ons uw barmhartigheid. Zegen de middelen tot herstel, zodat we mogen genezen, om U te kunnen dienen in gezondheid. Maar als uw wil anders is, geef ons dan geduld en de kracht om dit lijden te dragen. Heilig ons door uw beproevingen. Verbind ons daardoor des te sterker aan onze Here Jezus Christus. Geef dat wij door zijn kracht strijden tegen onze zonden en dagelijks vernieuwd worden naar zijn beeld. Laat niets ons van uw liefde scheiden en doe ons met vreugde het einddoel tegemoet gaan, waartoe U ons geroepen hebt: eeuwig bij U te leven.

Onze Vader, die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd;
Uw koninkrijk kome;
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.