Ga naar de inhoud

Gebed bij ziekte II

Barmhartige Vader, wij danken U, dat wij mogen weten dat U altijd voor ons zorgt. Niets gebeurt er in dit leven buiten uw wil om. Zo zijn ook dood en leven in uw hand. En U hebt ons gezegd, dat voor uw kinderen alle dingen zullen meewerken ten goede.

Wij bidden U, geef dat wij ook nu in de juiste verhouding tot U mogen staan. Leer ons daartoe door uw Heilige Geest onze ellende kennen, maar doe ons ook geloven in uw vaderliefde. Geef dat wij de beproevingen en de tucht die U voor ons nodig vindt, geduldig dragen. Bewaar ons voor opstandigheid. Leer ons eenswillend te zijn met U, wat uw bedoeling ook met ons is: of U ons tot U wilt nemen in de eeuwige heerlijkheid, of dat U ons nog op aarde laat blijven.

Versterk ons geloof, zodat wij steeds hechter verbonden worden aan onze Here Jezus Christus. Was de onreinheid van onze zonden af door zijn bloed. Bedek ook in het laatste oordeel onze ongerechtigheid door zijn gerechtigheid. Troost ons met de vergeving der zonden door het lijden en sterven van onze Heiland. Laten wij op uw tijd mogen delen in zijn heerlijkheid.

Geef dat satan geen vat meer op ons heeft, en weer door uw genade alle angst voor de dood. Houd ons vast, Here, ook als onze krachten bezwijken. U hebt immers beloofd, dat U ons in onze laatste nood niet zult verlaten. Doe uw aanschijn over ons lichten en geef ons vrede. Vader, wij bevelen onze geest in uw handen.

Onze Vader, die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd;
Uw koninkrijk kome;
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.