Ga naar de inhoud

Gebed na de Catechismuspreek

Barmhartige God en Vader, wij danken U, dat wij naar de verkondiging van uw Woord mochten luisteren, Wat maakt U ons rijk met het Evangelie, dat U aan de kerk hebt toevertrouwd en dat zij in haar belijdenis van geslacht tot geslacht heeft nagesproken.

Wij bidden U, dat wij door regelmatig onderwijs in uw Woord scherp mogen onderscheiden tussen wat goed en kwaad is in uw ogen.

Geef dat wij alle dwaling afwijzen en niet heen en weer geslingerd worden onder invloed van allerlei wind van leer. Doe ons steeds dichter naar Christus toe groeien, totdat wij volwassen geworden zijn in alle wijsheid en gerechtigheid.

Wij bidden U, of wij onze kinderen goed mogen onderwijzen in de kennis van U, zodat zij, overtuigd door de Heilige Geest, uw Woord van harte geloven, Zegen ook het catechetisch onderwijs dat aan hen gegeven wordt.

Geef dat wij ons voor Christus’ naam niet schamen in deze wereld, en dat door de goede belijdenis van ons en onze kinderen het rijk van de duivel verstoord en het rijk van Christus versterkt wordt.

Verhoor ons gebed tot uw eer en tot ons behoud, door Jezus Christus, onze Here. Amen.