Ga naar de inhoud

Visie op het jeugdwerk in onze gemeente

Commissie Jeugdwerk, 27 mei 2018

Doel van Jeugdwerk

We willen als gemeente om onze jeugd heen staan zoals we beloofd hebben bij de doop. Vanuit dat vertrekpunt heeft het jeugdwerk een aantal doelen:

 • Kind of jongere laten ervaren dat zij als kind van God bij Zijn huisgezin horen
 • Een eigen plek voor kinderen en jongeren creëren zodat zij zich gewaardeerd, veilig en thuis voelen in de kerk.
 • Kinderen/ jongeren begeleiden in hun geloofsontwikkeling door hen bekend te maken met de Bijbel en het evangelie.
 • Kinderen/ jongeren wegwijs te maken in het leven als christen in deze wereld en hoe de Here Jezus daarin hun voorbeeld is.

De kerk is voor jongeren de plek waar kennis is van het woord van God en waar ruimte is voor ontmoeting en het delen van je geloof.

Gezin

De eerste plek voor kinderen om God te leren kennen is het gezin waarin ze opgroeien.  Ouders staan hierin niet alleen en worden gesteund vanuit het jeugdwerk. Dit doen we door ouders met elkaar in contact te brengen, informatie/gespreksavonden rondom opvoedkundige thema’s te organiseren en aandacht te hebben voor de mijlpalen in het geloofsleven van kinderen.

Figuur met kind in 3 cirkels

Gemeente

Daarnaast willen we als gemeente om onze kinderen heen staan. We willen onze kinderen de gelegenheid geven om samen God te leren ontdekken, kennen en lief te hebben. Om vanuit die liefde steeds meer een actief onderdeel van de gemeente worden waarin zij uitgenodigd worden een bijdrage te leveren.

Daarom zijn er in de verschillende fases van opgroeien vanuit de gemeente mensen die een periode meelopen. Zij begeleiden en faciliteren deze ontdekkingstocht als instrument van de heilige Geest. Daarnaast willen we kinderen uitnodigen en betrekken bij de gemeente, zodat zij hun plek in de gemeente van Christus met plezier kunnen invullen.

Maatschappij

De gemeente biedt een veilige plek om anderen te leren kennen en te ontmoeten. Kinderen vormen zich een christelijke identiteit en voelen zich thuis. Het is vanzelfsprekend dat kinderen vrienden van buiten kunnen meenemen naar (kerkelijke) activiteiten en hun kerkelijke thuis kunnen delen.

We hopen dat kinderen opgroeien tot weerbare getuigen en betrokken christenen in de samenleving.  Als kinderen ouder worden en steeds zelfstandiger in het leven komen te staan, kan de gemeente hierin ondersteunen door een vangnet te zijn om op terug te vallen in moeilijke tijden, bij vragen en twijfel. Daarom houdt het jeugdwerk niet op na belijdenis doen, maar ondersteund de gemeente de jongere in zijn ontwikkeling tot zelfstandig Christen zijn.

Subdoelen en activiteiten uitgesplitst naar leeftijd

Leeftijd 0-4
Leeftijd 4 – 12 (Basisschool)
Leeftijd 12 – 16 (Middelbare School)
Leeftijd 16+
Leeftijd 18 – 21

Kinderen met een beperking in onze gemeente
Bijzondere gebeurtenissen
Vertrouwenspersoon

Leeftijd 0-4

Uitgangspunten

 • Kinderen leren elkaar kennen
 • Dit is een eerste kennismaking met de verhalen uit de bijbel
 • Van ouders die kinderen op de Crèche hebben zitten, worden verwacht dat ze te draaien in het oppasrooster of deel te nemen in de Crèche commissie.

Crèche

Aandacht voor het geloof bij “oudere” kinderen van deze categorie (3+) in de crèche. Dit zal worden ingevuld door de organisatie van de crèche en kan bestaan uit een verhaal, een liedje en werkje. Hiervoor wordt een peuterbijbelmethode gebruikt.

Activiteit:

1 keer per jaar een activiteit voor ouder en kind onder de 4.

Leeftijd 4 – 12 (Basisschool)

Uitgangspunten

 • Kinderen leren elkaar kennen
 • Aandacht voor de verhalen uit de bijbel op hun eigen niveau.
 • Ouders kunnen een bijdrage leveren als kinderbijbelclub leider of in het verzorgen van het kindermoment. Ouders hebben de keuze of hun kind deelneemt aan de kinderbijbelclubs.
 • Jongeren in de leeftijd van 12-16 kunnen zich aanmelden als helper bij de kinderbijbelclubs.
 • Kinderen (vriendjes of familie) van buiten de kerk zijn altijd welkom bij activiteiten. De activiteiten zijn zo ingericht dat de drempel laag is om deel te nemen.

Kindermoment in de eredienst

Het kindermoment is er voor de jonge kinderen (3-8 jaar). Het kindermoment dient drie doelen:

 1. De kinderen krijgen op hun eigen niveau de essentie van de preek mee in de dienst. De preek is vaak abstract en soms zelfs voor volwassen pittig. Daarmee kan het kindermoment ook voor oudere kinderen en zelfs volwassen bemoedigend zijn.
 2. Kinderen voelen en ervaren dat ook zij erbij horen in de kerk.
 3. In het kindermoment is er ruimte voor humor, een lach, creativiteit. Het spreekt daarmee het hart aan, naast de ratio en opent de geest.

Kinderbijbelclub

De bijbelclub heeft als doel het vertellen over God de Vader, Zoon en Heilige Geest aan de kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar (groep 1-8 basisschool), op hun eigen niveau, rekening houdend met hun belevingswereld, inhoudsvol en bijbelgetrouw.
Het doel wordt nagestreefd door tijdens het bijbellezen, de preek en het gebed dat in de eredienst plaatsvindt, bijbelclub te houden. De verschillende groepen hebben 1 keer per 2 weken bijbelclub. De groepsindeling is als volgt; groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Bij het geven van de bijbelclubs worden ook helpers ingeschakeld. Bijbelclub wordt gegeven in de zalen van de kerk.

Activiteiten

We organiseren minimaal 2 activiteiten per jaar (bijv. Kidsochtend met film of een middag naar een binnenspeeltuin).

Kamp voor groep 7/8
De ambitie is om toe te werken naar een kamp met 1 nachtje slapen voor de kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. Dit kamp vindt in het voorjaar plaats.

Uitnodiging catechisatie en club.
Aandacht tijdens de eredienst voor de kinderen die de basisschool afsluiten en ze verwelkomen op Cat+ en Club

Leeftijd 12 – 16 (Middelbare School)

Uitgangspunten

 • De verbinding staat centraal. Verbinding tussen elkaar, verbinding met de mentor, met de gemeente en verbinding tussen jong en oud. In deze periode trekken we samen op met de CGK. Dit wordt versterkt door activiteiten waarbij de we jongeren een rol geven richting de ouderen van de gemeente. Zoals het organiseren van een maaltijd, en vanuit het diaconaat kunnen de jongeren gevraagd worden een keer een handje te helpen bij iemand die hulpbehoevend is.
 • Vanaf deze leeftijd wordt er structureel aandacht gegeven aan de groei in kennis en in geloof doormiddel van de catechisaties.
 • Er wordt actieve betrokkenheid bij de catechisaties vanuit de ouders verwacht, dit kan door het stimuleren van de jongeren en het napraten over de inhoud.
 • De gemeente staat actief om de jongere heen, minimaal 1x per jaar is er een pastoraal gesprek met een van de jeugdconsulenten. Er is een nauwe samenwerking tussen de mentoren, jeugdconsulenten en de jeugdouderling.
 • Jongeren gaan naar de middelbare school en zijn meer een onderdeel van de maatschappij. We bieden vanuit de catechisaties de ruimte om samen naar antwoorden te zoeken.

Cat+

Catechisatie heeft als doel te groeien in kennis en geloof. Dit willen we nadrukkelijk niet alleen doen door kennis te delen. Elke bijeenkomst begint met een rondje hoe het met iedereen is. Dit om elkaar te leren kennen en te weten wat er speelt, zodat we er voor elkaar kunnen zijn. Daarna bidden we en behandelen we een onderwerp waarbij we naast kennis op ook op zoek de vertaling naar de dagelijks praktijk. Zodat we ons geloof, ervaring en vragen met elkaar kunnen delen.

De catechisaties worden gegeven door een duo van twee mentoren. Bij voorkeur een man en een vrouw. Iemand van de CGK en van de NGK. De groepsgrootte ligt tussen de 8 tot max 12 jongeren.

Er wordt om de week catechisatie gegeven. Als de mentoren, de groep en de ouders gezamenlijk de voorkeur geven aan een hogere frequentie kan ervoor worden gekozen om over te gaan naar wekelijks Cat+.

Rock Solid/ Solid Friends

Is samenwerking met de CGK organiseren we ook club. Dit doen we nu voor het 5e jaar. Waar er in het begin best veel animo is, kalft dit in de loop van het jaar af. Het lukt ons tot nu niet om er een succes van te maken. We willen dit jaar definitief de beslissing nemen of we er mee door gaan of niet.

Soos

Elke 1e zondag van de maand is er soos in de kerk. De soos draait vooral om de gezelligheid en de ontmoeting.

Activiteiten

Er worden 4 activiteiten per jaar georganiseerd. Inclusief een BBQ aan het einde van het seizoen.

Avond voor ouders
1x per jaar in januari is een informatieavond voor de ouder waarin ze geïnformeerd worden over de catechisaties. Dit is het moment om vragen te stellen, verder kennis te maken met de mentor en eventueel dingen met de mentor te bespreken.

Thema-avond met de ouders
1x per jaar is er vanuit de Catechisaties een thema-avond waarbij ook alle ouders zijn uitgenodigd. Deze avond heeft meestal een maatschappelijk/opvoedkundig thema vanuit bijbels perspectief. Onderwerp waar je aan kunt denken zijn bijvoorbeeld omgaan met geld, seksualiteit, social media, drugs etc.

Kamp
1x per jaar gaan we met alle jongeren op kamp. Hier zoeken we ook de verbinding met de kerkenraad. Deze is op zondag aanwezig en neemt deel aan de activiteit. De predikant of iemand vanuit de gemeente verzorgd een bijbelstudie. Daarnaast draait het natuurlijk vooral om de gezelligheid en ontmoeting.

Leeftijd 16+

Uitgangspunten:

 • De verbinding staat centraal. Verbinding tussen elkaar, verbinding met de mentor, met de gemeente en verbinding tussen jong en oud. Op deze leeftijd wordt er een actieve rol verwacht bij het organiseren van activiteiten. De oudere jongeren leveren een bijdrage aan activiteiten voor jongeren onder de 16. De gemeente zoekt actief naar een rol voor alle jongeren.
 • Dit is de periode waarin jongeren kritische geloofsvragen hebben en zich afzetten tegen alles wat er is meegegeven in de jongere jaren. Het moment waarop je niet meer zomaar alles aanneemt en je je eigen mening en identiteit vormt. Dit is daarmee ook de leeftijd waarop we gaan toewerken naar het moment van belijdenis doen.
 • Voor ouders is dit een lastige periode waarbij je niet altijd de juiste antwoorden weet te vinden voor je kinderen. Daarnaast is het moeilijk om duidelijke grenzen te trekken op allerlei onderwerpen (uitgaan, drugs, inzet op school, verkeerde vrienden, seksualiteit, etc). Van ouders wordt vanuit dat perspectief een actieve en betrokken rol verwacht. Naar behoefte kan een ouder onderwerpen aandragen bij het CJW. Dit kan input zijn voor de catechisaties of de thema-avond.
 • De gemeente kan er juist in deze periode niet alleen voor je jongere zijn, maar ook voor de ouders. Tegelijkertijd is het ook een periode die heel positief kan uitpakken. De jongere wordt gestimuleerd om actief betrokken te raken bij het opbouwen van de gemeente en wordt gevraagd vanuit zijn perspectief inbreng te geven.

Activiteiten

Deze leeftijdsgroep draait qua activiteiten mee met de leeftijd van 12-16 jaar. Waar de 16+ (deel) verantwoordelijkheid krijgt bij de organisatie daarvan.

Beamteam
Op deze leeftijd is het mogelijk om deel te nemen aan het beamteam.

Leeftijd 18 – 21

Uitgangspunten:

 • Elkaar blijven opzoeken en ondersteunen in een periode dat er allerlei leeftijdsgenoten hun eigen weg gaan kiezen, doordat ze op kamers gaan, op zichzelf gaan wonen, gaan werken of studeren.
 • Zelf de regie nemen als het gaat om het vormgeven van je geloofsleven en Bijbelstudie. De rol van de ouders neemt af. De jongere wordt ondersteund in het zelfstandig worden en het toegroeien naar of doen van belijdenis.
 • De jongere wordt actief betrokken bij het opbouwen van de gemeente en het vormgeven van het diaconaat.
 • Jongeren gaan studeren of werken en worden op een andere manier geconfronteerd met vragen die bij de toenemende verantwoordelijkheid hoort. Elkaar helpen bij de manier waarop je vanuit je identiteit als christen leeft, spreekt en keuzes maakt.

Kring 18+

Alle catechisanten vanaf 18 jaar. Ook degene die belijdenis hebben gedaan. De groep komt twee wekelijks thuis bij een van de mentoren. De jongeren dragen de verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke invulling van de avond. Niet gelijk de eerste keer, maar wel al snel. Daar wordt door de mentoren een rooster voor gemaakt. Het is niet de bedoeling dat het een heel vrijblijvend gebeuren wordt. De leiders nemen voor deze jongeren ook een mentorrol/pastorale rol in afstemming met de jeugdouderling.

Diaconaat/ Activiteiten

 • Jongeren kunnen worden benaderd om incidenteel iets te doen voor een oudere of hulpbehoevend lid van de gemeente vanuit de diakenen. 
 • Jongeren worden uitgenodigd om mee te doen bij de bus.
 • Jongeren kunnen mee als leiding op kamp.

Kinderen met een beperking in onze gemeente

In onze gemeente willen we aandacht hebben voor alle kinderen. Belangrijk is dat ook kinderen met een beperking; denk aan geestelijk en of lichamelijk gehandicapte kinderen en kinderen met een psychische beperking zoals bijv. een aan autisme verwante stoornis zich gezien voelen en meedoen in onze gemeente. In de praktijk is dit niet altijd eenvoudig en blijkt ook elke situatie anders. Soms is er extra aandacht nodig om begrip voor en kennis van elkaar te vergroten. Er wordt in overleg met de ouders gekeken hoe we deze kinderen/jongeren erbij kunnen betrekken. De voorkeur gaat uit naar zoveel mogelijk gewoon meedoen. Soms werkt dit echter niet, in dit geval kiezen we in overleg naar een vorm die past.

Bijzondere gebeurtenissen

Bij bijzondere gebeurtenissen zoals ziekte, overlijden, scheiding willen we als gemeente om de jongere heen staan. De catechisatiegroep heeft hier onder leiding van de mentor en grote rol in. Daarnaast is de jeugdconsulent nauw betrokken.

Vertrouwenspersoon

Binnen de gemeente kunnen onder jongeren dingen plaats vinden die we liever niet zien gebeuren. Denk aan pesten, uitsluiting, maar ook ander grensoverschrijdend gedrag als fysiek geweld of op het gebied van seksualiteit. Hiermee kan je terecht bij je jeugdconsulent, jeugdouderling of bij de vertrouwenspersoon. Ga naar de pagina van de vertrouwenspersoon.